top of page
Filling Prescription

Veľkodistribučná činnosť

Oblasť - humánne lieky

Business Meeting

Sme veľkodistribútorom humánnych liekov

Dbáme na dodržiavanie správnej distribučnej praxe v každej vzniknutej situácií.

Dodržiavame správne teplotné režimy všetkých liečivých prípravkov počas skladovania i pri preprave. Špeciálnu pozornosť venujeme chladovému reťazcu a manipulácií liekov, ktoré musia byť skladované pri uvedenej zníženej teplote.  

Súčasťou našej profesionality je aj rýchla komunikácia a spoľahlivé riešenie prípadných reklamácií. Snažíme sa vždy zaujať správny postoj a nájsť riešenie, pri ktorom budú obe strany spokojné. 

Vždy pracujeme naplno, hlavne rýchlo a promptne expedujeme nachystané  objednávky bez zbytočných zdržaní.

Riadime a podľa nasledovnej platnej legislatívy:

  • Zákon č. 362/2011 Z.z. Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

  • Vyhláška MZSR č. 128/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax.

  • Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2016/161 z 2. októbra 2015 o ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie.

  • Usmernenie z 5. novembra 2013 k správnej distribučnej praxi liekov na humánne použitie 2013/C 343/01.

  • Zákon č. 378/2007 Sb.Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

  • Zákon č. 139/1998 Z.z. Zákon o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch.

Reviewing the Laws
bottom of page